Công Đoàn


09:08' AM-24, 24/01/2014

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam thành lập ngày 04/01/1997 theo Quyết định số 01/QĐ-CL của Ban Thường vụ Công đoàn Cơ khí Luyện kim (nay là Công đoàn Công Thương Việt Nam).

BCH Công đoàn lâm thời gồm 15 đồng chí. Đ/c Nguyễn Tiến nghi được chỉ định làm Chủ tịch; đ/c Kiều Mịch, Phó Chủ tịch.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Tổng công Thép Việt Nam đã qua 4 kỳ đại hội.

Đại hội lần thứ nhất: Từ ngày 31/3 đến ngày 01/4/1998 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 25 đ/c, Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; đ/c Nguyễn Tiến Nghi được bầu làm Chủ tịch; đ/c Kiều Mịch, Phó Chủ tịch.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ I (4/1998 - 6/2003)

1. Nguyễn Tiến Nghi - Chủ tịch.

2. Kiều Mịch – Phó Chủ tịch.

3. Phạm Thị Đào - Ủy viên thường vụ.

4. Nguyễn Minh Đức - Ủy viên thường vụ (nghỉ hưu 2001).

5. Trần Thị Hanh - Ủy viên thường vụ.

6. Võ Kim Hùng - Ủy viên thường vụ.

7. Lê Khắc Nhanh - Ủy viên thường vụ.8. Bùi Ngọc Am - Uỷ viên chấp hành.

9. Tân Văn Chương - Uỷ viên chấp hành.

10. Nguyễn Kim Đề - Uỷ viên chấp hành.

11. Lương Ngọc Giao – Uỷ viên chấp hành.

12. Nguyễn Mạnh Hà – Uỷ viên chấp hành (nghỉ hưu 2000).

13. Nguyễn Trọng Khôi – Uỷ viên chấp hành.

14. Trần Kính – Uỷ viên chấp hành.

15. Đào Xuân Kỷ - Uỷ viên chấp hành.

16. Nguyễn Thị Loan – Uỷ viên chấp hành.

17. Vũ Bá Ổn – Uỷ viên chấp hành.

18. Hà Hữu Phúc – Uỷ viên chấp hành.

19. Bạch Hùng Thanh – Uỷ viên chấp hành.

20. Nguyễn Hữu Thơ – Uỷ viên chấp hành (mất năm 2003).

21.Phạm Xuân Thu – Uỷ viên chấp hành.

22. Mai Văn Tinh – Uỷ viên chấp hành.

23. Chu Hữu Tuấn - Uỷ viên chấp hành.

24. Nguyễn Đình Sáng – Uỷ viên chấp hành.

25. Bùi Quang Phiệt – Uỷ viên chấp hành.

Các đ/c sau được bầu bổ sung vào BCH Công đoàn TCTy khoá I:

- Vương Quốc Lơi.

- Lâm Văn Minh.

- Nguyễn Trung Thành.

Đ/c Mai Văn Tinh(được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA I

1. Kiều Mịch - Chủ nhiệm

2. Hoàng Hữu Nam - Ủy viên

3. Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên

Đại hội lần thứ hai: Từ ngày 29/4 đến ngày 30/5/2003 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 25 đ/c, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đ/c; đ/c Vương Quốc Lơi được bầu làm Chủ tịch; đ/c Lê Khắc Nhanh, Phó Chủ tịch.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ II (6/2003 – 4/2008)

1. Vương Quốc Lơi – Chủ tịch.

2. Lê Khắc Nhanh – Phó Chủ tịch.

6. Võ Kim Hùng - Uỷ viên Thường vụ.

3. Huỳnh Trung Quang - Ủy viên Thường vụ.

7. Phạm Thị Hồng Thu - Uỷ viên Thường vụ.

5. Trần Văn Toàn - Uỷ viên Thường vụ.

4. Hoàng Văn Tòng - Uỷ viên Thường vụ.

8. Bùi Ngọc Am - Uỷ viên chấp hành.

9. Trần Tuấn Anh - Uỷ viên chấp hành.

10. Nguyễn Thái Bình - Uỷ viên chấp hành.

11. Tân Văn Chương - Uỷ viên chấp hành (nghỉ hưu năm 2005).

12. Đặng Đình Dân - Uỷ viên chấp hành (chuyển đơn vị khác năm 2005).

13. Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên chấp hành.

14. Lương Ngọc Giao - Uỷ viên chấp hành (chuyển đơn vị khác năm 2004).

15. Hoàng Thị Hồng Hà - Uỷ viên chấp hành.

16. Nguyễn Văn Khải - Uỷ viên chấp hành.

17. Đặng Ngọc Minh - Uỷ viên chấp hành.

18. Lâm Văn Minh - Uỷ viên chấp hành.

19. Hoàng Hữu Nam - Uỷ viên chấp hành.

20. Vũ Bá Ổn - Uỷ viên chấp hành.

21. Hà Hữu Phúc - Uỷ viên chấp hành.

22. Hoàng Thị Thắm - Uỷ viên chấp hành.

23. Nguyễn Văn Thông - Uỷ viên chấp hành (nghỉ hưu 2006).

24. Hà Anh Tuấn - Uỷ viên chấp hành.

25. Lê Huy Tuyên - Uỷ viên chấp hành.

Các đ/c sau được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty khóa II:

- Tiêu Thị Minh Đức.

- Đào Xuân Kỷ.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA II

1. Lê Khắc Nhanh - Chủ nhiệm

2. Đào Xuân Kỷ - Ủy viên

3. Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên

Đại hội lần thứ ba: Từ ngày 13 đến 14/04/2008 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 25 đ/c, Uỷ ban Kiểm tra gồm 3 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đ/c; đ/c Vương Quốc Lơi được bầu lại làm Chủ tịch; đ/c Lê Khắc Nhanh, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ III (4/2008 – 3/2013)

1. Vương Quốc Lơi – Chủ tịch.

2. Lê Khắc Nhanh – Phó Chủ tịch.

3. Tiêu Thị Minh Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ.

4. Đào Xuân Kỷ - Uỷ viên Ban Thường vụ.

5. Vũ Bá Ổn - Uỷ viên Ban Thường vụ.

6. Phan Văn Thái - Uỷ viên Ban Thường vụ.

7. Hoàng Thị Thắm - Uỷ viên Ban Thường vụ.

8. Phạm Văn Dám - Uỷ viên Ban chấp hành.

9. Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên Ban chấp hành.

10. Vũ Sơn Đông - Uỷ viên Ban chấp hành.

11. Văn Tiến Đức - Uỷ viên Ban chấp hành.

12. Trần Ngọc Hanh - Uỷ viên Ban chấp hành.

13. Hoàng Thị Hồng Hà - Uỷ viên Ban chấp hành.

14. Phan Văn Hoà - Uỷ viên Ban chấp hành.15. Lưu Văn Hoạt - Uỷ viên Ban chấp hành.

16. Trịnh Đình Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành.

17. Nguyễn Xuân Hưởng - Uỷ viên Ban chấp hành.

18. Trương Bá Liêm - Uỷ viên Ban chấp hành.

19. Đặng Ngọc Minh - Uỷ viên Ban chấp hành.

20. Huỳnh Trung Quang - Uỷ viên Ban chấp hành.

21. Trần Thị Minh Thu - Uỷ viên Ban chấp hành

22. Lê Đức Thọ - Uỷ viên Ban chấp hành.

23. Nguyễn Bá Tòng - Uỷ viên Ban chấp hành.

24. Lê Hồng Việt - Uỷ viên Ban chấp hành.

Đ/c Đỗ Đình Trường được bầu bổ sung vào Ban chấp hành khóa III.

DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA KHOÁ III

1. Lê Khắc Nhanh – Chủ nhiệm.

2. Nguyễn Thị Tuyết Nga - Uỷ viên.

3. Nguyễn Tiến Thắng - Uỷ viên.

Đại hội lần thứ tư: Từ ngày 14 đến 15/03/2013 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 26 đ/c, Uỷ ban Kiểm tra gồm 3 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đ/c; đ/c Đặng Ngọc Minh được bầu làm Chủ tịch; đ/c Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch; đ/c Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Ngày 24/5/2015, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phiên bất thường do đồng chí Đặng Ngọc Minh thôi tham gia Ban Chấp hành đoàn Tổng công ty để chuyển công tác. Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty bầu bổ sung đồng chí Vương Duy Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, khóa IV nhiệm kỳ 2013-2018. Ngày 09/10/2015, BCH Công đoàn TCT bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ là đồng chí Phạm Thị Hải và bầu bổ sung Ủy viên UBKT CĐ TCT gồm các đồng chí Đào Xuân Kỷ, đồng chí Nguyễn Lê Minh Tâm, đồng chí Nguyễn Văn Thoan và đồng chí Võ Thị Hương Trà.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ IV (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

1. Vương Duy Khánh – Chủ tịch

2. Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch.

3. Đỗ Đình Trường – Phó Chủ tịch.

4. Bùi Văn Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ.

5. Phan Văn Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ.

6. Đào Xuân Kỷ - Uỷ viên Ban Thường vụ.

7. Phạm Thị Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ.

8. Vũ Thượng Thư - Uỷ viên Ban Thường vụ.

9. Hoàng Ngọc Diệp - Uỷ viên Ban chấp hành.

10. Phạm Công Dũng - Uỷ viên Ban chấp hành.

11. Nông Minh Đức - Uỷ viên Ban chấp hành.

12. Trần Ngọc Hanh - Uỷ viên Ban chấp hành.

13. Đinh Diệu Thu Hà - Uỷ viên Ban chấp hành.

14. Nguyễn Minh Hạnh - Uỷ viên Ban chấp hành.

15. Tô Minh Hoàng - Uỷ viên Ban chấp hành.

16. Lưu Văn Hoạt - Uỷ viên Ban chấp hành.

17. Trịnh Đình Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành.

18. Vũ Hồng Khanh - Uỷ viên Ban chấp hành.

19. Nguyễn Hữu Khiên - Uỷ viên Ban chấp hành.

20. Phạm Đình Khương - Uỷ viên Ban chấp hành.

21. Trương Bá Liêm - Uỷ viên Ban chấp hành.

22. Nguyễn Thị Mãi - Uỷ viên Ban chấp hành.

23. Nguyễn Phương Thảo - Uỷ viên Ban chấp hành.

24. Đặng Văn Việt - Ủy viên Ban chấp hành.

DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA KHOÁ IV

1. Lê Đức Thọ – Chủ nhiệm.

2. Đào Xuân Kỷ - Phó Chủ nhiệm.

3. Nguyễn Xuân Khoa - Uỷ viên.

4. Nguyễn Tiến Thắng - Uỷ viên.

5. Nguyễn Lê Minh Tâm - Ủy viên.

6. Nguyễn Văn Thoan - Ủy viên.

7. Võ Thị Hương Trà - Ủy viên.

Từ khi thành lập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn song Công đoàn Tổng công ty đã thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng; tập hợp, động viên NLĐ trong Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Do đó, Công đoàn Tổng công ty đã nhận được nhiều phần thưởng của cấp trên.

  • Huân chương lao động hạng Ba ngày 23/01/2003.
  • Huân chương lao động hạng Nhì ngày 13/04/2008.
  • Huân chương lao động hạng Nhất ngày 24/11/2011.
  • Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ năm 2007 đến nay.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

I. CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

Địa chỉ: 91 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.514.3757 – 04.856.1768; Fax: 04.856.1815; Website: vnsteel.vn

- Chủ tịch: Vương Duy Khánh

Điện thoại: 098 329 3324; Email: khanhvd@vnsteel.vn

- Phó Chủ tịch thường trực kiêm Trưởng Ban Tổ chức: Đỗ Đình Trường

Điện thoại: 091.212.7884; Email: truongdd@vnsteel.vn

- Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Lê Đức Thọ

Điện thoại: 091.387.2708; Email: thold@vnsteel.vn

- Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Nữ công: Phạm Thị Hải

Điện thoại: 094.557.3375/096 898 2779; Email: haipt@vnsteel.vn

- Trưởng Ban Tuyên giáo: Đào Xuân Kỷ

Điện thoại: 091.324.1078; Email: kydx@vnsteel.vn

- Trưởng Ban Chính sách : Phan Văn Hòa

Điện thoại: 090.833.8338; Email: hoapv@vnsteel.vn

- Cán bộ Ban Tài chính: Vương Lý Hợp

Điện thoại: 090 206 9639; Email: hopvl@vnsteel.vn

- Thư ký Bản tin Công đoàn Thép Việt Nam: Ngô Minh Thủy

Điện thoại: 091.218.1178; Email: bantincongdoanthepvn@gmail.com

II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

Số TT

Tên đơn vị

Chủ tịch

Công đoàn cơ sở

Email- ĐT

1

CĐ Cơ quan Tổng công ty

Đào Xuân Kỷ

kydx@vnsteel.vn

ĐT: 0913241078

2

CĐ Công ty CP Kim khí TP.HCM

Trương Bá Liêm

truongbaliem@yahoo.com

ĐT: 0903.701.355

3

CĐ Công ty Tư vấn & TK Luyện kim

Đặng Quốc Minh

minhdq@vnsteel.vn

ĐT: 0903.657.392

4

CĐ Văn phòng đại diện

Phạm Đức Ninh

ninhpd@vnsteel.vn

ĐT: 0903831264

5

CĐ Công ty CP Thép Nhà Bè

Nguyễn Hữu Khiên

khiennh@yahoo.com

ĐT: 0903.638.584

6

CĐ Công ty CP Thép Thủ Đức

Lê Khắc Thành

lekhacthanh@tdsteel.vn

ĐT: 0939 966 668

7

CĐ Công ty CP Thép Tân Thuận

Mạc Như Nghi

nghisteel@yahoo.com.vn

ĐT: 0989.007.308

8

CĐ Công ty CP Đầu tư & XDMN

Nguyễn Đức Trình

ductrinh1502@yahoo.com.vn

ĐT: 0908.007.333

9

CĐ Công ty CP Cơ điện Luyện kim TN

Nông Minh Đức

duccdlk@yahoo.com

ĐT: 0913 348 829

10

CĐ Công ty LD Nippovina

Huỳnh Hữu Tài

taihuynh@nippovina.com

ĐT: 0903993655

11

CĐ Công ty TNHH Trung tâm TM quốc tế IBC

Trần Tuấn Khanh

tuankhanh@diamondplaza.com.vn

ĐT: 0918718265

12

CĐ Công ty CP Thép Biên Hoà

Vũ Hồng Khanh

hongkhanh@vicasasteel.com

ĐT: 0913813935

13

CĐ Công ty CP Cơ khí Luyện Kim

Phạm Văn Hiên

hienphamsdk@gmail.com

ĐT: 0913 815 996

14

CĐ Công ty LD Tôn Phương Nam

Lưu Văn Hoạt

lvhoat@gmail.com

ĐT: 0903.668.389

15

CĐ Công ty GC & DV Thép SG

Phạm Ngọc Khánh

khanh.pn@sgc.com.vn

ĐT: 0913 662 347

16

CĐ Công ty SXSP mạ CN VinGal

Đặng Trần Vinh

vinhdangbh@yahoo.com

ĐT: 0938.397.978

17

CĐ Công ty VLCL Nam Ưng

Trương Thành Nhân

thanhnhannu@gmail.com

ĐT: 0937.392.354

18

CĐ Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Nguyễn Khắc Hùng

ngkhung2004@yahoo.com

ĐT: 0903 749 963

19

CĐ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel

Trần Ngọc Hanh

hanhtn@thepmiennam.com.vn

ĐT: 0982.932.429

20

CĐ Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel

Tô Minh Hoàng

hoangtm@pmfsteel.com.vn

ĐT: 0918 709 277

21

CĐ Công ty CP Thép Tấm lá T.Nhất

Nguyễn Huy Thọ

thonh@tnsteel.vn

ĐT: 0934617279

22

CĐ Công ty CP Tân Thành Mỹ

Trần Thị Kim Yến

(Phó Chủ tịch)

kimyen318@yahoo.com.vn

ĐT: 0938.747.068

23

CĐ Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại thương VN

Trương Văn Tới

Toi-tv@vinatrans.com.vn

ĐT: 0903392633

24

CĐ Khách sạn Phương Nam

Trương Sỹ Tiến

tients@vnsteel.vn

ĐT: 0913.186.867

25

CĐ Công ty LD Vinakyoei

Trương Mạnh Hà

manhha@vinakyoeisteel.com.vn

ĐT: 0913 735 176

26

CĐ Công ty LD Thép Tây Đô

Vương Thị Mai Tâm

vtmtam@gmail.com

ĐT: 0908.003.468

27

CĐ Công ty CP Đôlômít Việt Nam

Lê Hữu Nguyệt

lehuunguyet7@gmail.com

ĐT: 0903266109

28

CĐ Công ty TNHH VNS - Daewoo

Quách Hữu Châu

(Phó Chủ tịch)

chauqh@vnsdaewoo.com

ĐT: 0907677229

29

CĐ Công ty CP Thép Đà Nẵng

Lê Văn Quang

quangthepviet@yahoo.com.vn

ĐT: 0913 469 770

30

CĐ Công ty CP Kim khí Miền Trung

Ngô Văn Phong

vanphongduy@gmail.com

ĐT: 0913 491 737

31

CĐ Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

Vũ Thượng Thư

thw.tisco@gmail.com

ĐT: 0912 063 377

32

CĐ Công ty CP Kim khí Bắc Thái

Đinh Thị Duyên

duyenkkbt@gmail.com

ĐT: 0986.060.655

33

CĐ Công ty TNHH Natsteelvina

Hoàng Đức Thiện

thien@natsteelvina.com

ĐT: 0913 286 010

34

CĐ Công ty CP Kim khí Hà Nội

Đinh Diệu Thu Hà

haddt@hns.com.vn

ĐT: 0904 306 768

35

CĐ Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt – Trung

Phạm Đình Khương

khuongvtm@gmail.com

ĐT: 0913 514 170

36

CĐ Công ty CP Trúc Thôn

Trần Minh Tuấn

minhtuan_tm@yahoo.com

ĐT: 0904 279 707

37

CĐ Công ty LD Thép Việt – Úc

Nguyễn Đăng Quang

dangquang@vinausteel.com.vn

ĐT: 0913 507 989

38

CĐ Công ty TNHH Ống Thép Việt Nam

Dương Minh Tuấn

tuanvinapipe@gmail.com

ĐT: 0912936240

39

CĐ Công ty TNHH Thép VPS

Trịnh Văn Biểu

bieutv@steelvps.com.vn

ĐT: 0972 016 345

40

CĐ Viện Luyện Kim đen

Nguyễn Hồng Phúc

bknguyenhongphuc@yahoo.com

ĐT: 0989 955 054

41

CĐ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Trịnh Đình Hùng

hungtd@vnsteel.vn

ĐT: 0913 238 285

Facebook
Tin mới cập nhật
Ngày16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại ...
Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; ...
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người tiếp tục soi sáng việc ...
Vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp ...
Dù một số dự án thua lỗ ngành Công Thương đã bước đầu được tái cơ cấu, có kết quả, ...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) sẽ ...
Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301