Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.


01:46' PM-24, 24/03/2014

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
- Thời gian họp: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2014
- Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7h30 đến 8h00
- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 06/3/2014.
- Nội dung tại Đại hội:
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013, kế hoạch công tác năm 2014;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2013; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
3. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014;
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2014;
- Tờ trình thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Tờ trình về việc tạm dừng tăng vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
5. Một số nội dung khác.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 15/4/2014. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).
- Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: http:// www.vnsteel.vn từ ngày 31/3/2014.

Các tài liệu liên quan:
1. Thông báo số 137 ngày 24/3/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, xem chi tiết tại đây.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, xem chi tiết tại đây.
3. Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, xem chi tiết tại đây.
4. Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, xem chi tiết tại đây.
5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, xem chi tiết tại đây.

Facebook
Tin mới cập nhật
Ngày16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại ...
Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; ...
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người tiếp tục soi sáng việc ...
Vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp ...
Dù một số dự án thua lỗ ngành Công Thương đã bước đầu được tái cơ cấu, có kết quả, ...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) sẽ ...
Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301